HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

ALGEMEEN  

Artikel 1. 
De vereniging draagt de naam “Gemini S” en is te Hilversum gevestigd.  

LEDEN  

 Artikel 2. 

  1. Het lidmaatschap wordt verkregen op de wijze zoals in de statuten geregeld is. 

Gewone leden zijn:  

  1. ledendie op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en aan de volleybalcompetitie van de NEVOBO deelnemen;  
  2. recreanten, die niet aan de volleybalcompetitie van de NEVOBO deelnemen, maar deel uitmaken van de recreantenteams en op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijdvan achttien jaar hebben bereikt;  
  3. verenigingsledendie geen deel uitmaken van de in de vorige subleden en het navolgende lid bedoelde categorieën en op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.  

Jeugdleden zijn:  

  1. junioren, die op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 19 jaar nog niet hebben bereikt, maar wel die van twaalf jaar; 
  2. mini’s, die op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijdvan twaalf jaar nog niet hebben bereikt, maar wel die van acht jaar;  
  3. recreanten, die niet aan de volleybalcompetitie van de NEVOBO deelnemen, maar deel uitmaken van de recreantenteams en op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijdvan achttien jaar nog niet hebben bereikt. 

BESTUUR 

Artikel 3. 

  1. Bestuursleden worden gekozen voor een zittingstermijn van twee jaar. 
  2. Aftredende bestuursleden zijndirect opnieuw herkiesbaar.  

 Artikel 4.  

De taak van het bestuur is:  

  1. zorgte dragen voor de uitvoering en naleving van de statuten en huishoudelijk reglement en de besluiten van de ledenvergadering.  
  2. hetdoen van al datgene wat bevorderlijk is om het doel van de vereniging te bereiken, zoals omschreven in artikel 2 van de statuten.  

Artikel 5.  

  1. Het bestuur vergadert tenminste negen maalgedurende het verenigingsjaar. Behoudens spoedeisende gevallen, roept de secretaris de leden van het bestuur tenminste 10 dagen tevoren schriftelijk op tot het bijwonen van een bestuursvergadering.  
  2. Tenminste drie bestuursleden kunnen onder opgave van de te behandelen agendapunten het verzoek doen een bestuursvergadering te beleggen. 
  3. De voorzitter is verplicht om binnen veertien dagen na ontvangst van dit verzoek een bestuursvergadering te beleggen. Bij gebreke daarvan hebben bedoelde bestuursleden het recht de door hen wenselijk geachte bestuursvergadering bijeen te roepen. 

Artikel 6.  

  1. Voor het nemen van besluiten is vereist dat tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. 
  2. Besluiten worden genomen met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
  3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk gestemd, zodra de voorzitter of één der bestuursleden te kennen geeft dat er gestemd moet worden. 
  4. Over personen wordt schriftelijk gestemd. 
  5. Bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij er sprake is van een schriftelijke stemming, in dat geval wordt het voorstel een volgende bestuursvergadering opnieuw in stemming gebracht. Staken dan weer de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn
  6. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen. 
  7. Van het ter vergadering verhandelde wordt door de secretaris of door een door het bestuur aangewezen notulist, verslag gemaakt dat door de volgende bestuursvergadering wordt vastgesteld. 

DAGELIJKS BESTUUR. 

Artikel 7.  

  1. Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met de gewone dagelijkse gang van zaken. 
  2. Het bereidt de vergaderingen van het bestuur voor en is belast met de voorbereiding van bestuursbesluiten en mede met de uitvoering daarvan. 
  3. Het dagelijks bestuur komt zo mogelijk iedere maand bijeen. 
  4. Het dagelijks bestuur is bevoegd in spoedeisende gevallen volgens eigen inzicht te handelen endoet daarvan mededeling en legt verantwoording af in de eerstvolgende bestuursvergadering.  

REKENING EN VERANTWOORDING.  

Artikel 8.  

  1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging een zodanige beschrijving bij te houden dat daaruit op elk moment haar rechten en verplichtingen kunnen worden afgelezen. 
  2. Het bestuur brengt binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar aan de 
  3. ledenvergaderingzijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.  
  4. De ledenvergadering kiest en kascommissie, bestaande uit twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 
  5. De leden van de kascommissie worden gekozen voor de duur van twee jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Zij zijnniet aansluitend herkiesbaar.  
  6. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ledenvergadering schriftelijk verslag uit. 
  7. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te geven, haar de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden te geven. 
  8. In de loop van het verenigingsjaar afgetreden bestuursleden zijn gehouden in de ledenvergadering verantwoording af te leggen voor het gevoerde beleid waarvoor zij verantwoording droegen. 

DE VOORZITTER.  

Artikel 9.  

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere regelingen en bepalingen. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging. Indien het hem gewenst voorkomt, kan hij bepalen dat alle uitgaande stukken, die zijn handtekening niet behoeven, door hem worden meegetekend. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de vicevoorzitter in zijn plaats. Bij afwezigheid van beiden treedt het bestuurslid dat het langst in functie is, op als voorzitter.  

DE SECRETARIS.  

Artikel 10.  

De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij is verantwoordelijk voor het notuleren van de vergaderingen. Uitgaande stukken worden in de regel namens de vereniging door hem ondertekend. Hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden.  

Andere ondertekenaars van uitgaande stukken dienen de secretaris zo spoedig mogelijk een afschrift van bedoelde stukken te doen toekomen.  

Het verenigingsarchief wordt door de secretaris bewaard en bijgehouden. De secretaris zorgt voor de aanwezigheid van een presentielijst op elke vergadering.  

DE PENNINGMEESTER. 

Artikel 11.  

De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zo nodig dat de baten en schulden van vereniging op elke moment kunnen worden afgelezen. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan zonder duidelijke omschrijving en dient te worden ingeleverd met een behoorlijk ingevuld declaratieformulier. 

Gelden die niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven, worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regels. Hij mag geen buitengewone uitgaven boven € 300,00 doen, dan met goedkeuring van het bestuur.  

Op de ledenvergadering voorafgaande aan het einde van het verenigingsjaar dient hij een begroting in betreffende inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar. Hij is verplicht de kascommissie inzage te geven van de kas en van alle boeken en bescheiden en ook overigens alle inlichtingen te verstrekken die de kascommissie van hem ter zake van zijn beheer verlangt.  

Het bestuur is tot hetzelfde verplicht.   

COMMISSIES.  

Artikel 12.  

  1. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door de ledenvergadering worden benoemd en ontslagen. 
  2. Het bestuur omschrijft de taak van een commissie voor zover die niet uit deze bepalingen blijkt en regelt haar bevoegdheden. 
  3. Het bestuur is verantwoordelijk voor het handelen van een commissie.

Artikel 13.  

Commissies als bedoeld in het vorige artikel kunnen onder meer zijn:  

  1. De Technische Commissie. 
  2. Deze stelt in overleg met de trainers de teams samen, onderhoudt contacten met trainers en spelers op het technische vlak. Ze geeft op verzoek van het bestuur advies over technische zaken. Haar voorzitter heeft zitting in het bestuur. 
  3. De Jeugdcommissie. 
  4. Deze heeft tot taak het behartigen van de belangen van de jeugdleden en het begeleiden van deze leden. Haar voorzitter heeft zitting in het bestuur. 
  5. De Toernooicommissie. 
  6. Deze heeft als taak om minimaal eens per jaar een volleybaltoernooi te organiseren. De commissie dient bij voorkeur te bestaan uit drie leden. 
  7. De Evenementencommissie. 
  8. Deze heeft als taak het organiseren van evenementen ter bevordering van het onderlinge sociale contact tussen de leden. De commissie dient bij voorkeur te bestaan uit drie leden.  
  9. De Materiaalcommissie. 
  10. Deze heeft als taak het in goede staat houden van de spelmaterialen die eigendom van de vereniging zijn en die welke door middel van huur aan de vereniging zijn toevertrouwd. 
  11. Deze heeft als taak beachvolleybalactiviteiten te organiseren en de beachlocatie te onderhouden.
  12. Sponsorcommissie

Heeft als taak om sponsors te werven en aan te houden. Contacten te onderhouden met sponsors en activiteiten te organiseren voor sponsors.

Artikel 14.  

De in het vorige artikel bedoelde commissies brengen geregeld verslag uit van hun werkzaamheden aan het bestuur. Aan het eind van het verenigingsjaar brengen zij schriftelijk verslag uit van hun werkzaamheden over het afgelopen verenigingsjaar en dienen bij het bestuur een begroting in voor het nieuwe verenigingsjaar.  

Artikel 15.  

Aan de hand van een door het bestuur op te stellen rooster treedt jaarlijks de helft van de commissieleden af. Commissieleden worden benoemd voor een termijn van twee jaar. Zij kunnen tussentijds ontslag nemen.  Afgetreden commissieleden kunnen direct weer opnieuw worden herkozen. 

LEDENVERGADERING.  

 Artikel 16.  

  1. De ledenvergadering die na afloop van het verenigingsjaar gehouden wordt, bevat een agenda waarop in ieder geval de volgende onderwerpen staan: 
  2. Notulen vorige vergadering 
  3. Ingekomen stukken 
  4. Jaarverslag van de secretaris
  5. Rekening en verantwoording van de penningmeester
  6. Verslag bevindingen van de kascommissie 
  7. Rondvraag 
  8. De ledenvergadering die voor de afloop van het verenigingsjaar gehouden wordt bevat een agenda waarop in ieder geval de volgende onderwerpen staan: 
  9. Notulen vorige vergadering 
  10. Ingekomen stukken 
  11. Begroting komend verenigingsjaar 
  12. Vaststelling contributie en bijdrage donateurs 
  13. Beleidsplannen voor komend verenigingsjaar 
  14. Verkiezing bestuursleden 
  15. Verkiezing commissieleden 
  16. Rondvraag
  17. Zo vaak het bestuur dit wenselijk acht, worden er ledenvergaderingen gehouden. 
  18. De datum waarop de ledenvergadering wordt gehouden, dient tenminste tien dagen van tevoren bij de leden schriftelijkbekend te worden gemaakt onder gelijktijdige publicatie van de agenda van de vergadering.  
  19. Het jaarverslag van de secretaris, de rekening en verantwoording van de penningmeester, het verslag van de kascommissie en de begroting voor het komende verenigingsjaar dienen eveneens tenminste tien dagen voor de ledenvergadering waarop dit behandeld wordt, bij de leden bekend te zijn.  

Artikel 17.  

Kandidaatstelling voor het bestuur of een der commissies, alsmede voorstellen die op de ledenvergadering behandeld moeten worden, moeten twee dagen vóór de ledenvergadering bij het secretariaat worden ingediend en zijn voorzien van vijf handtekeningen van leden.  

Het bestuur kan tijdens elke vergadering voorstellen doen, die in behandeling worden genomen, tenzij de vergadering zich hiertegen verklaard.  

BESLUITVORMING LEDENVERGADERING.   

Artikel 18. 

  1. De voorzitter benoemt indien nodig een stembureau van drie personen. 
  2. Alle stemmen over zaken geschieden mondeling of bij handopsteken. 
  3. Over personen wordt schriftelijk gestemd; Op voorstel van de voorzitter kan bij acclamatie gestemd worden.
  4. Bij een schriftelijke stemming worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd: 
  5. blanco stembiljetten; 
  6. ondertekende stembiljetten; 
  7. onleesbare stembiljetten; 
  8. stembiljetten die een persoon niet duidelijk aanwijzen of die de naam van een persoon 

       bevatten die niet verkiesbaar is gesteld;  

  1. stembiljetten die voor één verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten 

Artikel 19.  

  1. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. 
  2. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. 
  3. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. 
  4. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming. 
  5. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen. 
  6. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot. 
  7. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, dan is het voorstel verworpen. 

COMMISSIE VAN BEROEP  

Artikel 20.  

  1. De ledenvergadering benoemt op voorstel van het bestuur een commissie van beroep. 
  2. De voorzitter is bij voorkeur een jurist van buiten de vereniging. 
  3. De zittingstermijn van de commissie leden bedraagt vier jaar. De leden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster. 

Artikel 21.  

De taken van de commissie van beroep zijn:  

  1. Een beslissing nemen inzake aanvechting van de weigering van het bestuur iemand tot lid van de vereniging toe te laten. 
  2. Een beslissing nemen inzake aanvechting van het bestuursbesluit een lid van de vereniging te schorsen. 
  3. Het uitbrengen van een advies aan de ledenvergadering inzake aanvechting van het bestuursbesluit een lid van de vereniging te royeren. 

 Artikel 22.  

Alvorens de commissie van beroep een beslissing neemt of een advies uitbrengt zoals in het vorige artikel bedoeld, hoort zij eerst beide partijen.  

Betrokkenen mogen zich door een raadsman laten bijstaan.  

Het bestuur is verplicht direct uitvoering te geven aan het oordeel van de commissie.   

GELDMIDDELEN.  

 Artikel 23.  

  1. De ledenvergadering stelt jaarlijks de contributie vast voor de leden ex artikel 2 van het huishoudelijk reglement, exclusief de bonds-bijdrage. Eveneens wordt de bijdrage van de donateurs vastgesteld. 
  2. Indien vóór 1 januari van het lopende verenigingsjaar de contributie niet betaald is, zal men een boete verschuldigd zijn van € 10,00.
  3. Het bestuur kan op verzoek van een lid een regeling treffen voor de contributiebetaling van dat lid. 
  4. Leden die door bijzondere omstandigheden als ziekte of werkzaamheden elders gedurende minstens een half speelseizoen niet in staat zijn training en wedstrijden te volgen, kunnen ter beoordeling van het bestuur dispensatie krijgen. 

TENUE.   

Artikel 24.  

  1. Het speeltenue bestaat uit; short en shirt met daarop in wit het verenigingsembleem in de kleuren wit-rood-zwart. 
  2. Ieder lid dient gedurende de wedstrijden in het voorgeschreven tenue gekleed te gaan. De boeteoplegging door de overkoepelende bond wegens nalatigheid in deze wordt aan het betreffende lid doorberekend. 

BOETES.  

Artikel 25.  

  1. Indien de overkoepelende bond een boete oplegt zal de boete aan het betreffende lid / aan het betreffende team doorberekend. 
  2. Alle in dit reglement genoemde boetes dienen binnen veertien dagen aan de penningmeester te worden voldaan.  

 SLOTBEPALINGEN.  

Artikel 26.  

  1. De vereniging is niet aansprakelijk ten opzichte van haar leden voor het verlies van eigendom, toegebrachte schade of nadelige gevolgen opgelopen in verband met of tijdens de sportbeoefening. 
  2. Beschadigingen van eigendommen der vereniging of van zaken bij haar in beheer, komen naar gelang de uitspraak van het bestuur voor rekening van de kas of het betrokken lid. 

Artikel 27.  

  1. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement te kennen, alsmede alle andere bekendgemaakte regels. 
  2. Ieder lid heeft recht op een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement. 
  3. In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement met voorzet, beslist het bestuur. 

ALDUS VASTGESTELD DOOR DE VERENIGING OP 12 NOVEMBER 1987 GEWIJZIGD OP 2 juli 2020.